Cutting Department (แผนกตัดผ้า)

มีหน้าที่ตัดผ้าให้ตรงตามจำนวน Order ที่สั่งผลิตให้ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีเครื่องปูผ้าที่ทันสมัย ทำให้ตัดผ้าได้เร็วและถูกต้องแม่นจำค่ะ