Marking Department (แผนกวางมาร์ค)

มีหน้าที่กำหนดตำแหน่งที่แน่นอนให้กับแผนกตัดผ้า เนื่องจากการวางมาร์คที่ดีจะช่วยลดความสูญเสีย
เศษที่เหลือของผ้าให้ลดลง และจะทำให้แผนกตัดผ้าทำงานง่ายขึ้นด้วยค่ะ